DZIAŁ SERWISU

Zapraszamy do kontaktu z działem serwisu w godzinach: 8-16:00

tel: 0048 22 389 59 20


W sprawach pytań dot. spraw technicznych prosimy o przesłanie zapytania emailem na adres: 

dzial.techniczny@rolbatch.com 

Przypominamy Państwu, że zakupione w naszej firmie maszyny i urządzenia podlegają okresowemu serwisowi, średnio co 6 miesięcy od daty montażu, zgodnie z warunkami gwarancji.

W przypadku braku serwisu, oraz wpisów w karcie serwisowej, gwarancja na zakupione maszyny traci ważność.


SERWIS GWARANCYJNY:

Serwis gwarancyjny jest nie odpłatny. Jednak kupujący pokrywa każdorazowo kosz dojazdu serwisanta. 

Koszt serwisu: 450 Euro/osoba plus koszty dojazdu, zakwaterowania w hotelu.

Kupujący zgłasza w formie pisemnej do działu Serwisu Rolbatch zlecenie wykonania usługi serwisowej.


SERWIS PO GWARANCYJNY

Serwis pogwarancyjny jest odpłatny.


OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI ROLBATCH NA MASZYNY I URZĄDZENIA

 1. W czasie trwania okresu gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do wykonywania napraw maszyn i urządzeń, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz wymianie części zamiennych.
 2. W okresie gwarancji nie wolno dokonywać żadnych zmian konstrukcyjnych maszyn i urządzeń bez uzgodnień ze Sprzedającym.   
 3. W okresie gwarancji nie wolno rozmontowywać maszyn i urządzeń poza czynności wynikające z instrukcji obsługi.
 4.  Gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę uszkodzeń i wad, w tym wymianę uszkodzonego podzespołu na nowe z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych: uszkodzeń i wad mechanicznych powstałych w wyniku nieprawidłowej instalacji, eksploatacji i konserwacji, zanieczyszczeń, działań sił mechanicznych, przechowywania i transportu maszyny lub urządzenia, dokonywania napraw i modyfikacji poza Autoryzowanym Punktem Serwisowym Rolbatch, działania czynników chemicznych i atmosferycznych, zjawisk losowych, tj. wypadek, pożar, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalania, klęski żywiołowe, itp.
 5. Gwarancja traci ważność w przypadku, gdy Kupujący nie przestrzega zaleceń Sprzedającego, co do wymagań systemowych maszyn i urządzeń, koniecznych do ich sprawnego działania.
 6. Nabywca traci prawa gwarancji w przypadku stwierdzenia: samoistnych napraw lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieupoważnione przez Sprzedającego.
 7. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku prób samodzielnych napraw, przeróbek, zmian oraz innych działań dokonanych przez osoby trzecie.
 8. Brak tabliczki znamionowej na urządzeniu jest równoznaczne z utratą gwarancji.
 9. Realizacja praw klienta następuje poprzez:
 10. a.     Bezpłatną naprawę lub wymianę części uznanych przez serwis za wadliwe

  b.     Usunięcia innych wad tkwiących w urządzeniu

  Pojęcie „naprawa: nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi (konserwacja, czyszczenie, itp. do których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie lub odpłatnie za pośrednictwem serwisu Rolbatch.

 11. O sposobie usunięcia wad i usterek decyduje serwis Rolbatch.
 12. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Sprzedający pokrywa koszty naprawy oraz części niezbędnych do wymiany wadliwych elementów. Koszty dojazdu pracownika Serwisu oraz jego zakwaterowania pokrywa Kupujący.
 13. Gwarancji nie podlegają:
 14. a.     maszyny i urządzenia, które uległy zmianie lub przeróbce przez Kupującego, wg jego własnej inwencji.

  b.     uszkodzenia wynikłe na wskutek: ataków wandalizmu, pożaru, wody, innych sił przyrody, działań 
wojennych, kradzieży.

  c.     usterki związane z nieprawidłowym eksploatowaniem urządzeń przez Kupującego.

  d.     materiały i części eksploatacyjne

  e.     szybko zużywające się części np. styczniki, grzałki, łożyska, sondy, pasy napędowe

  f.      usterki wynikłe z użycia urządzeń pomocniczych i/lub części nie dostarczonych przez 
Rolbatch

  g.     usterki wynikłe z nieprzestrzegania przez Kupującego dostarczonej przez Sprzedającego 
instrukcji obsługi (DTR),

  h.     Usterki powstałe w wyniku czynności jakie wykonane zostały niezgodnie  z zawartymi w DTR w zakresie normalnej eksploatacji.

  i.      straty, które spowodowane zostały koniecznymi postojami maszyny lub urządzenia w okresie oczekiwania na naprawę gwarancyjną. Dotyczy to również strat majątkowych i bezpośrednich.

  j.      uszkodzenia wynikłe z nie dokonywania przez Kupującego bieżącej konserwacji maszyn opisanej w instrukcji obsługi maszyn przez pracowników Kupującego

  k.      uszkodzenia związane z obsługą maszyn i urządzeń niezgodne ze stosowaną w branży praktyką obsługi podobnych maszyn i urządzeń.

  l.      szkody powstałe podczas transportu, w szczególności gdy towar jest wysłany do Kupującego firmą kurierską lub spedycyjną i odbiór towaru nastąpi bez sprawdzenia stanu zawartości przy kurierze / kierowcy oraz sporządzenia protokołu uszkodzenia (Sprzedający ubezpiecza towar w transporcie, warunkiem wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową jest dostarczenie protokołu uszkodzenia, podpisanego w obecności kierowcy/kuriera)