STATUS ODPADU

Utrata statusu odpadów


Art. 14. 1. Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek

poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniają:


1) łącznie następujące warunki:

a) przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,

b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,

c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla

zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w

przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu,

d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych

skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska;

2) wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej.


2. Przedmiot lub substancja, które przestały spełniać warunki, o których mowa w

ust. 1, są odpadami.


Art. 15. Zakazuje się łącznego magazynowania odpadów i przedmiotu lub substancji, które utraciły status odpadów, a także magazynowania przedmiotu lub substancji, które utraciły status odpadów w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów.


Pełna treść Ustawy o Odpadach ->

ROLBATCH - producent granulatów PET

W rozumieniu art. 14 Ustawy o odpadach - status odpadu traci np.: umyty płatek butelek PET, oraz regranulat PET

W rozumieniu art. 14 Ustawy o Odpadach - odpadem nie jest również regranulat PE, PP, PVC, PET, itp.