PRACA NA WYSOKOŚCI

Dotyczy pracy przy liniach do rozdmuchu folii, oraz wszystkiego rodzaju liniach technologicznych z zastosowaniem podestów powyżej 1 metra wysokości, np. sortowaniach, liniach do compoundingu.

 

Pracownik, aby mógł wykonywać pracę na wysokości, musi przejść odpowiednie badania lekarskie.

 

UZASADNIENIE

Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 metra nad poziomem podłogi lub ziemi. Jednak do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta jest:

• osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,

• wyposażona w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości. W przedstawionym stanie faktycznym, jeżeli nie występują żadne dodatkowe zabezpieczenia przed upadkiem, wykonywaną przez obie pracownice pracę należy uznać za pracę na wysokości.

 

Ważne

Pracodawca, który zatrudnia pracowników wykonujących pracę na wysokości, musi w skierowaniu na profilaktyczne badania lekarskie zaznaczyć, że będą wykonywać tego typu pracę.

Do podjęcia takiej pracy nie są więc wymagane żadne dodatkowe badania. Skierowanie pracownika na badania lekarskie zawiera informacje o:

• rodzaju badania (wstępne, okresowe, kontrolne),

• stanowisku, na którym pracownik ma być lub jest zatrudniony,

• występowaniu na stanowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz

• aktualnych wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku.

 

Na podstawie informacji zawartych w skierowaniu oraz korzystając ze wskazówek metodycznych w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, lekarz przeprowadzający badania decyduje o ich rodzaju i zakresie.

W orzeczeniu lekarz stwierdza przeciwwskazania lub ich brak do pracy na wysokości.

 

Podstawa prawna:

• § 105 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),

• § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 69, poz. 332 ze zm.).