OŚWIADCZENIE - FAKTURY ELEKTRONICZNE

Uprzejmie prosimy o informację, czy życzą sobie Państwo, abyśmy dosyłali wystawiane dla Państwa faktury pocztą czy też emailem?

 

W razie akceptacji elektronicznej wysyłki faktur prosimy o dosłanie załączonego oświadczenia pocztą na adres:

 

Rolbatch Magdalena Laabs

 

Angermünderstrasse 101

16227 Eberswalde k.Berlina

Niemcy

tel: (0049 152) 540 05 389

 

Oczywiście w przypadku, gdyby zaginęła Państwu faktura, to na życzenie doślemy ją ponownie w formie elektronicznej bądź papierowej zgodnie z życzeniem.

 

W razie pytań prosimy o telefon pod numer (0048 22) 389 59 20

 

oswiadczenie-faktury-elektroniczne.pdf
Adobe Acrobat Document 167.9 KB

WYJAŚNIENIE

Szczegółowe zasady wystawiania faktur określa Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=135&id=150747  wraz z późniejszymi zmianami.


Zgodnie z rozporządzeniem faktura powinna zawierać: 

"§ 5. 1. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: 
1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich 
adresy; 
2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; 
3) numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”;  
4) dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem 
podania daty wystawienia faktury; 
5) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; 
6) miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług; 
7) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); 3
8)  wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku 
(wartość sprzedaży netto); 
9)  stawki podatku; 
10) sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na
poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających 
opodatkowaniu; 
11)  kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty 
dotyczące poszczególnych stawek podatku;
12)  kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem"

Wśród elementów, które powinna zawierać faktura nie ma podpisów osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury. Brak tego elementu powoduje, że faktura bez podpisu jest ważna.