LEASING

Celem uzyskania oferty na leasing maszyn należy przygotować poniższe dokumenty i przesłać emailem do Rolbatch lub bezpośrednio do banku

 

SPIS DOKUMENTÓW:

  • wniosek o leasing
  • Ponadto do przedmiotowych arkuszy należy dołączyć :

Dokumenty rejestracyjne

  • wypis z krajowego rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) nie starsze niż 3 miesiące; 
  • REGON;
  • NIP;
  • Sprawozdania finansowe: – ostatnie dwa lata oraz za rok bieżący
  • Kserokopia dowodu osobistego reprezentanta/ów oraz ewentualnych poręczycieli
  • Aktualne zaświadczenie Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (dostarcza się później, tj. na etapie podpisywania umowy leasingu);
  • Aktualne zaświadczenie ZUS o niezaleganiu ze świadczeniami (jeżeli firma zatrudnia powyżej 30 pracowników, na etapie podpisywania umowy leasingu);
  • Specyfikacja przedmiotu z ofertą zbywcy (specyfikacja techniczna maszyn)